Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

934 NIEUWS NEDERLANDSCHE

Rot*

terdam.

/lantek. v. Amft. nopens 't beft, van ïa Dec. 1785,

i

<

■\ c

i

0

j

C

ti

P b

q

1

V

d< ei

v!

S<

dr an ke

de Privilegiën én de gronden Onzer Regeering, be* voegd zy, de kennis van Criminele deliêlen , in plaatfe van aan het gewone Gerechtshof der Provin. cie, by Delegatie te demandeeren, aan deze en geene pro libitu daar toe uitgekoren Perfonen, geene Rechters zynde.

Dat weï de Heeren Gedeputeerden van Haarlem &c. de affirmative hiervan fuftineren, doek sonder eenig bewys of authoriieit daar voor by te brengen; waar tegtn men dierhalven meteennega:ief antwoord, gegrond op het Privilegie de non vocando, wederzydsch zoude kunnen volftaan 5 lewyl voornoemde Heeren, willende beweren, lat het tegenwoordig geval geëxcipieert zoude :yn van den generaalen regel, zulks met folide rgumenten hadden behooren aan te toonen.,

Dan dat men vertrouwd de ongegrondheid van oorfcfreeven fuftinue ten overvloede te kunnen emonftreren.

En dit wel uit denzelfden voortreflyken en by de fatie hooggefchatten Rechtsgeleerden Hugede Groot, 5 wiens Leer en Gezag de Supplianten voor zeker \equest op den a December laatstleden aan Htm Ed. 'r. Mog. geprefenteerd. ter adftru&ie van het Senment en. Advys van bovengemelde Heeren Gedeateerdens, zich met zoo veel fiducie beroepen hebvu

Dat men ten dien einde vooraf moet remarqueaeren, dat de Memorie, by voorfehreven Kereste geallegueert, fpeciaal was ingerigt, zoo suit de introductie klaar te zien is, tegen de Ho:n van Juftitie, dewelke in die ongelukkige ty:n van fcheuringen en verdeeldheden in Kerke 1 Burgerhaat, zich aanmatigden kennis te riemen m dispofitien en politique orders, die deSreden ledvonden in den hare te ftellen tot confervatie ,n de Rust en Vreede onder hare Ingezetenen; . »ch welken de Hoven door Mandamenten en dere Proviüen van Juftitie illufoir tragttcn te man.

Dut

Sluiten