is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?(#42 NIEUWE NEDERLANDSCHE

U-

TRECHl

Req. wegens ver ruil. van JRaad plaats.

i

i

' ] ] 1 (

2 2 C

z d d

Artikelen, betreffende het aandeel, dat de Burge. ry dezer Stad, ingevolge het evengemelde raport,

voortaan in de N >minatie ter verkiezing van hare Regenten ftaat te bekomen , na inhoud van het derde HoofJftuk, onder anderen ook met concurrentie van de ondergelcnrevenen zo verre was afgehandeld, dat het Rapport daar van aan UwEd. Groot Achtb. zoude kunnen worden uitgebragt: dan, waar omtrend de Burgery, in het thans funfteerend geval, zig in dat genot nog niet gefteld ziend,-, oo de ondergetekenden heeft geinlteerd', m mam van verre hec grooefte gedeelte der Schuttery van de refpective Acht Compagnien, aan Uw Ed G:ooc Achtb. refpectieus voortedragen: dat de Burger Schuttery dezer Stad, confidereerende, dat, of wel de voorfz. pointen by voorgem. Uw Ed. Groot Achtb. Commisfie zyn gereguleerd, dezelve nog niet tot die volkomenheid gebragt zynde, dat zy daar uit, binnen den voorfz. tyd van het effect jouden kunnen jouisfeeren, zy, zonder nogthans >p eenigen voordragt ter aanbeveling van iemand, me ook, zich utttelaten, vermeend hebben, ge>orloofd te zyn, om aan Uw Ed. Groot Achtb. net verfchuldigd refpeót, hunne regtmatige verangens voortedragen, hier in beltaande, dac zy joptn en vertrouwen: dat Uw Ed. Groot Achtb. >y de aanftaande verkiezing van een Raad, in le plaatfe van den overledenen , het daar heen uilen gelieven te dirigeeren , dat daar toe niet al of zullen worden genomineerd of geëligeerd, e zodanigen, ,, welken zig of geheel en al niet , gemoeit met, en dus van dat belang niet geoor, deeld hebben te zyn der Burgeren bezwaren,

of die zich geopponeerd hebben , tegen de

Point'n. tot Redres der overgeleverde Bezwa, ren, zonderling zo dezelve vervat zyn, by het : thans verhande d wordende Vierde Hoofdftuk;" o als de Burgery vermeend geinformeerd te zyn, it 'er zich daartoe, onder de Sollicitanten, zou;n hebben opgedaan, en mooglyk meer anderen,

bet»