Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SM, NIEUWE NEDERLANDSCHE

U-

TRPCHT

Raport ep de Requeuëntvegens rust eu veiligheid*

1587, wegers het Regeerings Befte, j en zonder de Declaratie van 14 November Ï582 en van 1674, te benadeelen, door de twee Voorftemmende Leden van Staat, een in allen deelen Favorabel Ap. pointement op die Requesten zouden konnen verleend worden, daar het van zelve fpreekt, dat de Stad, het derde Lid van Staat, üit tegen moet fpreeken, en niet kan toeftaan. Om alle welke redenen de Vroedfchap der Stad Utrecht van gedagten is, dat die Requesten behoorden te worden geweeren van de hand. en de Supplianten aargezegd, zich te moeten addresRrcn, aan Haare eenige Wettige Competente Overheid, den Raad der Stad Utrecht, welke ingeval van nood in ftaat, en ten allen tyde bereid is, aan de Burgers en Inwooners der Stad en Vryheid, alle verëischte efficacieufe hulpe en Protectie te verleenen , en de rust en Vreede in de Stad, zeer wel kan en zal mainteneereu; zynde verder de Vroedfchap van Oordeel', dat deeze ter Staaten Vergaderinge zynde ingeberagt, het verder onnoodig zal zyn, de Brief van de Extra.Ordinaire beichryvinge, of ook de Refolutie der Heeren Edelen daar op ge. nomen, eenigzins in te treeden; Voorts zouden de Heeren deezer Commisfie van gedagten zyn, dat de Heeren Burgemeesteren en verdere Gecommitteerden ter befchryvinge compareerende, dienden gemunieerd te zyn, met eene tweede Refolu. tie. werkè, in cas van overftemming der Stad, of by Conclufie, contrarie Stads Sentiment vallende , zouden dienen over te geeven , waar by Hun Ed. verzog/, ja zelfs gelast wierden, onder Inha;fie van:Stadsingebragte Refolutie, die Conclufie tetien te fpreeken, en dezelve te declareren voor onwettiR, en alleen die te houden voor eene Refolutie der twee voorftemmende Leden, ja wel expres» felyk tegens dezelve te protefteeren, als zynde eene infraétie in Staats Recht, en in Stads wetti. ge auttoriteit en gezag; wordende Hun Ed. voorts verzogt om aanftcads daar van aan den Raad ken •

nis*

Sluiten