Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1785. 515

nisfe te geven, ten einde by de Vroedfchap daar Utegen zodanig te refolveeren, als dezelve tet main- trecht tien van Stads Recht zoude oordeclcii als dan te moeten doen. ,

Amersfoort.

Den 14 Maart hebben ook Geconftitueerdens, 17 in getal, een adres aan de Regeering ingeleverd, ten einde als Geconftitueerdens erkend te worden, en met Hun Edele Achtb. in onderhandeling te treden tot het vereffenen van bezwaaren , als zy by hun Concept-Reglement hadden opgegeven enz. Vyf Heeren uit de Geconftitueerden gaven dit adres met eenen aanfpraak over.

FRIESLAND.

Lbeuwar den.

De volmagten van Stavoren en Workum9 deden den 18 Maart 1785 in het kwartier der Steden dit voorftel:

EDELE MOGENDE HEEREN.*'

TT\e Volmagten van Stavoren en Workum, in hunne Comrnisfien of Procuratien, als Volmagten ten Landsdage, wel expresfelyk gelast wordende, om volgens het 57 Art. van het Reglement Rcformatoir, niet alleen alle Wetten, Placaaten, Ordonnantiën en Reglementen dezes Landfchaps, maar wel zeef*uitdrukkelyk het Regiem. Reformatoir van Wylen Zyne Doorl. Hoogheid Willem den IF. glor. Memorie in Leeuwarden den LI 3 2t De-

Sluiten