Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$16 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Leeu-

den.

Voor/pel va» volFoLnagten van HarJ, Scav. e» Work.

21 December 1748 gegeven, als eene onverbree» kelyke Wet te moeten nakomen, en onderhouden; en niet te mogen gedoogen, dat Contrarie diens, worde geadvifeerd, en gehandeld: Ende nader indagtig zynde aan hunnen dierbaren Eed op met gemelde Reglement, volgens het 38 Art. zo plegtig gedaan, vinden zich genood drongen, ten einde a m deze onverbreekelyke Wet, en aan hunnen heiligen Eed te voldoen, om aan U Ed. Mog,, wHk.e allen , geenen uitgezonderd, niet' alleen van dit Kwartier, maar van de drie overige Kwartieren, onder den zelfden dauren Eed Ram, hunne gegronde zwarigheden te moeten voordragen.

Voor eerst omtrend het twaalfde Art. van dac Reglement, nopens het verkiezen, en Remmen tot de -Nominatie van een Grietman, waar in wel duidelyk wordt geftatueerd, dat op de Nominatie niet zullen mogen worden gebragt, dan de zodanige , welke den Ouderdom van 20 jaren volkomen geadimpleerd hebben.

Dan overmits Volmagten van Stavoren en Workum bevinden, dat door Zyne Doorl. Hoogheid onzen tegenwoordigen Erfltadhouder , omtrend de 12 Art. den 26 May 1768. eene zogenaamde verzastinge is gemaakt, waar door niet alleen de minderjarige Zoonen, en Descendenten van GrietsLieden, nog niet bereikt hebbende den Ouderdom van 20 jeren, eligibel zyn verklaard, maar zelfs tot Grietsüeden zyn geëligeerd, ende aangefteld , vermeenen dezelve, dat zulks niet alleenlyk het Stemrecht van alle de. Ingezetenen dezer Provincie, in zyne waarde, zeer aanmerkelyk verminderd, maar den grond legt tot eene onbegrensde, en voor den Staat allergevaariykile Ariftocratie. en Olickargie-j en teffens geheel en al om verre werpt het 12 Art. van het Reglement Reformatoir, op welkers ftpr.f onderhoudi'.iï, wy allen onzen Eed aan den Lance tie'io-n gezworen, en urgeeren, «Ver zulks Volmagten van Stavoren en Wcrkum,

al-

Sluiten