Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1785. 517

allerernfh'gst, dat de Heeren Staten als de eenige Souverainen van den Lande, deze Ampliatie omtrend het 12 Art. voornoemd, en den s.6 May 1768 gelieven te vernietigen, doorZ. D. Hoogh. kennisfe te geven, dat deze Ampliatie, als ftrydig zynde tegens het Reglement Reformatoir van wylen; Hoogstdeszelfs Heer Vader glon'eufer gedagtenis-: fe , buiten kracht behoorde te worden gefteld. i Of wel, dat Volmagten van Stavoren en Workum worden ontheven Van hunnen Eed op het Reglement Reformatoir gedaan, welken zyanderzints verplicht worden gedurig te overtreden; en daarenboyen, volgens het 59 Art. de fa£lo vervallen zouden zyn van hunne C>mm'sfien, Magiürature rnz. en eindelyk nog zouden moeten blootgefteld blyven aan de Actie van den Heer Procureur Generaal.

Volmagten van Stavoren en Woikum verzoe* ken derhalven het Kwartier der Steden, welker Leden zich anderzints van gelyken jaan Eed verzuim fchuldig maken, en aan dezelve Poen^.liteiten onderwerpen, deze als eene quartiers propofitie te willen aanneerhen en aan de andere Kwartieren voorftellen. De zwarigheid van Volmagten van Stavoren en Workum, gaat ten anderen, over de fteeds plaats hebbende Contraventie, tegens het 46 Art. vaa het zelfde Reglement • en geven in Cocfideratie, of het niet ten uiterften noodzaakelyk zy , dac de Generaale Ontvangers-Ampten in de Grietenyen , de faóto verklaard worden vervallen te zyn , als hebbende reeds moeten ophouden 2 December 1748. met uitdruklyk verbod om dezelve weder te begeven.

En dat volgens het 47 Ajt. de Dorps-Ontvangers, de ingevorderde Penningen direct ten Comptoire van de Generale Ontvangers dezer Provincie overbrengen. 1 Volmagten van Stavoren en Workum ignoreeren g?enzints , dat , op verfcheidene fpecieufe voorwendzels van Confufie, en verwarring, door het Collegie der Gedeputeerden aan de Heeren LI 4 Sta-

rRKCHr

Poorfte! 'an FqI' nagten '««Hail. >tav, en Work.

Sluiten