Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, l?85» $ïb

Heeren Stater-, noch zelfs de Hereditaire Succesfeuren van Wylen Zyn Doorl. Hoogh. Glor. Mem. de magt hebben, ofte gegeeven is, om dit Re* glement te verr.r> <;;e.., maar vooral de eerstgenoemde verpl gt zvn, op 'e paenahteifen by het 59 Art, bepaald, het 7.. lve ai! een fusdamenteele en on?erbreckclvke voet te main doceren; urgeeren Volmagten van Stavoren en Workum, aangezien 'er meer dan de noodige tyd geweesc is, om de voorgewende Zwarigheden uir den weg te rui men, dat dit Arukd 46 weder in volle kracht worde geftüd. En verzoeken, dat ook deeze tweede Zwarigheid aan de Mog. Heeren Staten deran-. dere Quariren als het tweede Lid van het Quartiers voorftel worde overgebragt.

De Volmagten van Stavoren en Workum voegen hier by, het ernftig verzoek en \ erlangen , dac de Ed. Mog. Heeren Staten deGontraventems tegens deeze twee Artikulen, by wyze v:'nAbolitiegratieufelyk gelieven te libereeren en te ontheffen van de fietrisfeerende psenalkeiten by het 59 Art. van het Reglement Reformatoir geftatueerd, en den' Procureur Generaal te gelasten, des^egen» geene Adien te inftitueeren, alzoo genoemde Volmagten zich ten vollen verzekerd houden, dac deeze Contraventien niet zo zeer uit verkeerde en berispelyke oogmerken, als wel uit Onkunde gefproten zya.

Aldus voorgefteld in het Quartier der Steeden, op het Landfchapshuis binnen Leeuwarden, den 18 Maart 4705.

(Was Getekend) , Charles Bigot. j. v. d. Velde. F. R. Couperus, 'petrus Campem. De Ondergefchreeven Volmagten van Harlingen hebben zich met deeze Propofitie geconformeerd,

(Was Getekend) J. H. Olinjus. E. M. V. Beyma.

11 5. é Dog

Leeuwarden.

Votrflel van Vol* magten vawHarl, Siav,e« Work,

Sluiten