Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1784. 1235

weerelt, Rendorp, en Noortberch van Bles kensgrave, in de vergadering van Gecommit teerde Raden zitting hébbende, wegens d< Ridderfchap van Holland, Delft, Amfel dam en Gouda, (terwyl de Heeren Patyt en van Leeuiven wegens Haarlem en Ley den, goedvonden afzonderlyk te herigten," den 24 Juny den volgende brief aan Hui Ed. Groot Mogende toezonden:

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN!

Alvorens de ondergeteekenden toetreden tel voldoening aan de Refolutie van U Ede'e Groot Mog. van den 28 Mey laatstleden, nemen zy de vryheit vooraf te remarqueeren, dat ge jyk geene minder - of meerderheid plaats kan hebben,'dan alleenlyk wanneer een zaak in deliberatie gebtagt , over dezelve door alle de Leden gedelibereerd en by de meerderheid derzelven geconcludeert is geworden , alzo in dezen de ondergetekende Leden, met en benevens de Heeren Patyn en van Leeuwen niet eigentlyk , het zy met gepaste eerbied gezegd, g'roemt kunnen wurden de meerderheid der Lïden van het zelve Coilegie : aangezien tot hier toe de voorfchreven Refolu'ie van 10 Maart 1760 nimmer in deliberatie is gebragr, of duor eenig Lid tot dat einde'eenige propofitie gedaan; vee] rriin dat over de obfervautie van gemelde Refolutie voor het verwolg by vacature van alle /impten, ter begeeving van «ft Coilegie ftaande, door de tegenwoordige Leden van het zelve ooit geadvifeerd zouden zyn gev/orden; dus hebben de ondergeteekenden , gelyk mede de Heeren Patyn en van Leeuwen geene gelegenheid gehad hunne gedagten , op hec in Hand houden, veranderen of verbreken van opgemelde Refolutie , te uiten;

Nann daa

• 'sGra-

. VE HA. . ge.

) l

Ber. van

4 Leden van Gecommitt.Raden.

\

Sluiten