Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 17S4» 144:

ten, den Hoofdfchout betreffende, maar ook het gefchreyene by Artikel 2. van dat Hoofddeel, concerneerende het gezag van den Hoofdfchouc binnen deze Stad, ontdaan door het zo ieer tegens Stads Rechten en Privilegiën ftrydende Reglement van 12 December 1750, befchouwen als een Poinét., dat door alle tyden heen , en dus nu ook, afzonderlyk kan worden verhandeld, gelyk, daar toe mondeling, als by Requesten door eenige weinige Burgers by UEd. Achtb. onder anderen is aangedrongen. In welke verzoeken de Onderteekenaars éeiQx niet alleen by dezen veiklaaren in te Remmen, maar toe üerker aandrang daar by te moeten voegen, dat zy, als Burgers, Eeds en Pligtshalve oordeelen verfchuldigt te zyn, alle zaken, welke zy op goede gronden vei meenen tegens Stads Rechten en Privilegiën te ftryden, U Ed. Achtb. te moeten bekend maaken, ten einde dairin redres te mo^en bekomen, welke zy dan ook billyk van U Ed. Achtb. als hunne Reprefentanten megen verwagten. Dat het Reglement van 12 December 1750, raakende het gemelde SchoutsAmpt, wel en te recht als zodanig tegens Stads Rechten ftrydende door de Supplianten word aangemerkt, bewyst het flot van 't zelve Reglement ten duidelykfte, daar het zegt, dat het zelve zal p'aats hebben onvermindert de Rechten en Privilegiën dezer SLad , voor zo verre dezelven met dat Reglement niet zyn ftrydende, en dus is dit van zelfs medebrengend , dat het zelve met de Rechten eb Privilegiën niet ftruokt , om welke fluitreden het ze've ook de onwettigheid voor zig zelve mede brengt, en dus onbeftaanbaar is: te meer, daar het door alle tyden heen, ten duidelykfte kennelyk is, dat Hunne Ed. Achtb. omtrent dit Punt ééns met de Supplianten gedagt hebben, en om dit te ftaaven , merken de Supplianten niet alleen aan, hoe Hunne Ed. Achtb. in den Jaare U5°r\r Pgens hst 8amsc!l onwettig gezag van den Hooidfcuout alhier hebben gewaakt, hoe wel, naargelang der toenmalige tyden, met zo veel in, Ccccc3 fchik-

Amers-

FOORï.

Req. vaneen aantal Uurgers tot red? es 'enz.

Sluiten