is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Negentiende deels eerste(-tweede) stuk. MDCCLXXXIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, CBteber, 1784. 1651

'dat het zelve (luk in zyn geheel en in zyn famenhang, door bun zoude zyn geëxamiceerc.

Ook hebben de Heere Gecommitteerden hunne gedagten en praadvys op hunnen brief van 'den 29 September aan de Stater toegezonden. Dit ftuk is zeer wydloopig -en omllagtig , in 't welk zy voor af ter grondllage leggen; „ dat aan den Souverain „ notoirlyk competeerd het recht van infor„ matien te doen neemen naar het voorge^ vallene binnen Rotterdam, en de fourct „ van dien, en wel door andere perfooner „ als de Wethhouderfchap dier Stad , er

zonder dat daar door eenige indragt ge„ fchied op Lands of Stads Privilegiën,'1 welk point Heeren Gecommitteerden vervol,' ■gens deduceeren tegen de fuflenue der Rot -terdamfche Regeering , die beweert, dal door het benoemen van Commisfarisfen aan hunne Privilegiën te kort zouden zyn ge< daan.

„ Heeren Gecommitteerden erkennen wei generaal waar te zyn, dat in de Steden den Magiftraat het beleid der Politie,en het Col• legie van Scheepenen de adminiftratie van Ju.ftitie toekomt, dog dat zulks niet tot gevolg .heeft, dat 'er geen gevallen zouden kunner zyn , waar in de Souverein zig . met hel hoogde recht die zaaken kan aantrekken, ■en een onderzoek doen naar, of verantwoor ding vraagen van het geen by die Coilegie! en Juftitie is verrigt, dewyl anders de Sou verainiteit niet reüdeeren zou by Edelen er

Stc

Rot-

T' 8UAM»

1

t l