Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 1784» 171»

verkrygen, door ten allerfpoedigften een Landdag uu te fchryven, ten einde de intentie van de Heeren Staten van Vriesland te \ernernen, maar die befchreven tegen den 21 van deze maand.

Ik kan niet afzyn om deze zaak onder het oog van Uwe Hoog Mogende te brengen en Hoogltdezelven te verzoeken om my, in het aan my verleende recht, omtrent het verleenen vanPateu. ten, te willen maintineren, terwyl, indien ii met zeker kan zyn, dat myne Patenten buiten tegeifpraak alomme binnen dit Gemeenebesi worden nagekomen, het voor my onmooglyk is. om voor de defenfie der Frontieren te zorgen, ei dat geene Militaire operatien kunnen worden ge reguleert , indien geen ftaat gemaakt kan worden, dat de Troupes op den bepaalden tyd zullen zyi ter plaatfe, waar dezelven, tot defenfie van he land, Vereischt worden.

Uwe Hoog Mog. zullen peeetreren de fchro melyke gevolgen, die hier uitkunnenreiuiteren en welke niet genoeg kunnen geapprehendeei worden, byzonder in deze omftandigheden, tei wyl ik my onverantwoordlyk voor de oogenva de geheele Natie moet verklaren , indien de Bonc genooten my rriet gelieven ongeftoort te late exerceren het Recht, om de Troupes van de Staat te doen marcheren, waarde omftandighede het voor het welzyn van den Lande vereisfcher maar daar omtrent ftremmingen toebrengen e dimculteiten te maken, om te laten uittrekke de Troupes, die ik noodig oordeelevoor'sLant dienst elders anders te verplaatfen.

Ik vinde my teffens verpligt aan Uw Hoe Mog. kennis te geven, dat ik patent verleer hebbende aan de twee eerfte Esquadrons van h< Regiment van den Luitenant Generaal Stavenis Pous, en aan myn Regiment Orange Stad en Lai de en Drenthe, om uit Groningen temarcberei de Heeren Staten van Stad en Lande hebben goe gevoBden deze Regimenten op te houden.

Xxxxx 5 b

•s Gra-

VENHAGE.

Voorflel van den Prins wegens de Patentenenz-

1

1 l

{

> t

1

n a n •

n

rs s

S

d :t Te 1-

m

.b

Sluiten