Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1720 NIEUWE NEDERLANDSCHE

*sGra.

VENHACE. ,

Vborfte. van dén Prins wegens de Patentenenz.

i ] 3 c r e c

£ a c c i

11

2 0

n v

heb de eer om aan Uwe Hoog Mog. te overhandigen Copy der Misfive, die ik eergisteren van hooggemelde Heeren Staten ontfangen heb. Ik vlei my, dat Hnn Ed. Mog., als zy zullen verbomen hebben, dat de Conventie met den Heer Keurvorst van Keulen en Bisfchop van Munfter gcflooten is, en de noodzaaklykheid, die er is', om zich aan de zyde van de Generaliteits Landen te verfterken, geen zwarigheid zullen maken, om deze Troupes te laten trekken, en zal de vrvheid nemen zulks aan Hun Ed. Mog. onder het oog te brengen, waar toe ik voor als nog geene gelegenheid hebbe by den Heeren Staten van Vriesland, vermits het niet behaagd heeft aan de Heeren Gedepueerde Staten om een Landdag uit te Ichryven.

Wy hebben hier voren gefproken van een ■aport of berigt van de Commisfie, door de Staten van Holland tot onderzoek van den laat der Frontieren, Magazynen en Arzenaen benoemd, van den 23 July 1784. Op it raport heeft dc Raad van State eene Merorie van confideratien en elucidatien, by enen brief van den 22 November '1-784 aan e Staten van Holland en Westfriesland toeezonden, en een affchrift van gem. memorie an de Algemeene Staten, en de Staten der verige zes gewesten , met dit tweederlei. ogmerk, zo de Raad van State zegt, om . de ongunflige denkbeelden, tegen hun beier opgevat, wederom uit te wisfehen; en . om de Bondgenooten in ftaat te ftellen, m met meerdere kennis van zaken, de leest gefchiktfte befluiten te nemen ter beordering van den welftand der geheele Re-

pu«

Sluiten