Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 1784. 172*

publiek, en ter bewaringe van den zo fioogstnoodzakelyken band der Unie. Dog deze confideratien en eludatien van den Raad van State hebben niet kunnen beletten, dat den 2,6 November 1784 by de Staten van Holland , met meerderheid van Remmen, het voorgein. Raport van de Commisfie over de Fruntieren, Magazynen en Arzenalen, is bekragtigd, en in een Provinciaal befluit veranderd.

Door de Staten van Zeeland was eenvoorflel gedaan, tot het houden van eene buitengevvoone vergadering van eenige weinige Gecommitteerden uit iedere Provincie. Hieromtrend is den 12 November 1/84. by de Staten van Holland dit befluit genomen:

Extrall uit hst Register der Refolutien van de Heeren Staten van Holland en Westfriesland, in Hun Ed. Groot Mogende Vergadering genomen op Woensdag den 12 November 1684.

By Refamtie en tot finaale afkomst op heeden, volgens Hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den s deezer gedelibereerd zynde, op de Misöve van de Heeren Staten van Zeeland, gefchreeven te Middelburg den 3 Mey deezes Jaars, en den 6 daar aan. volgende ter Vergadering ingekooroen, waar by Hun Ed. Gr. Mog., gelyk ook aan de Heeren Staaten der aDdere Provinciën, voordraagen hunne b-kommering, over de fituatie der zaaken van de Republiek, en proponeeren eene Extraordinaire Vergadering van weinige Gecommitteerden, uit ieder Provintie, op den voet

es

's Gra.

VE.MIAGS.

Sluiten