Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 1784- 1743

oogmerk te bereiken ; Hun Ed. Gr. Mogende van gedagten zoude zyn , dat , ten einde een fpoedTg redres van zaaken te bekoomen, de üefoenes, met affnyding van alle onnodige omilag, tot meerdere eenvoudigheid gebragt behooren te worden, konnende Hoogftdezelve ten aanzien van het Tweede niet verbergen, dat onoer verfcheide objecten, by de voornoemde Misfive opgenoemd, de zodanig voorkomen, welke geenfins eezegt kunnen worden, het generale Bondgenootfchap aan te gaan , als daar zyn: De verfchillende redenen van het ongenoegen m de Provinciën', De voorfiellen der tegenwoordige Regeertngsform binnen denzehe: Het Erf -Stadhouderfchap-. De Militaire JurhdiStie: En de voorziening omtrent een al te onregtmaatige vryheid van fpreeken en Jchryven. Alle zaaken, welke behoudens de grondwetten van den Landen nimmer tot onderwerpen der Deliberatien van de gezamentlyke Bondgenooten of dezelv«r Gedeputeerdens gemaakt wm\f.a worden; neen, maar tot het Souverain bettier der Staaten van de byzondere gewesten, ieder in de Haare privativelyk zyn behoorende, en daar van, zonder verkorting der Regten aan de Provinciaale Souverainiteit ontegenfprekelyk verknoet, niet afgetrokken konnen worden, terwyl Hun Ed. ür. Mog. verder van begrip zyn, dat al het geene het Politiek Syfthema van de Republiek, en hunne relatie tot de andere Mogecdhee. den concerneert, waarvan by de voorfz. Misfive al meede gemeld wordt, op de jegenswoordige voet aan de refpective Bondgenooten ieder in de Haare dient te verblyven, enopde gewoone wyze, zonder eenige verandering behandelt moet worden. , ,

Dat Hun Ed. Gr Mog. zich vervolgens zullende nitten, nopens de voorafgaande vattltelling der Onderwerpen, waar omtrent de Deliberatien van de gezamentlyke Bondgenooten, of van der zeWer Gedeputeerden, werkzaam zullen moetet

'sGra*

(/en hase.

Befl.we • oens 't houden van eene VergaderingderBondgenoten.

1

1

Sluiten