Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

VEtfHAGË.

Befl wegens 't houden •van eene VergaderingderBond. genoten.

ija6 NIEUWE NEDERLANDSCHE

s Lands Militie, zo te Water als te Landen; ■nitsgaaders l omtrent [het bellier van dezelve, iroorai in den tyd van Oorlog, door het benoemen van eenige Leeden en Ministers der Regeering , om de Capitein Generaal en Admiraal te asfirteeren, zoude kunnen en behooren te worden gedaan, en ook in het byzonder aangaande het werk der Patenten, waar van door de Bondgenooten de behering, aan den Capitein Generaal toe kennelyk wederzeggen toe , is opgedraagen.

En Laatltelyk, in een onderzoek, op welke eene wyze hec werk der Difcipline en Jurisdictie Militair, voor zo veel de Generaliteit» Landen particulierlyk betreft , zoude behooren te worden gereguleert.

Alle welke fpeciaale poincten aan het examen van een tweede perfoneele Commisfie (nadien het werk van de Finantie alleen een byzonder Befogne ?ereifcht) zouden behooren te worden gedemandeert, tot welk Befogne, ook eenige weinige Leeden uit de Refpective Provinciën zouden behooren te worden gecommitteerd, omme de nodige Plans en Redresfen te ontwerpen, en invoegen hier vooren gemeld, ter Deliberatie van de gezamendyke Bondgenooten te brengen.

Accordeert, enz.

Wegens den dreigenden Oorlog met de Regeering der Oostenrykfche Nederlanden, is by de Algemeene Staten den 12 November 1784. de uitvoer van Oorlogstuig enz. naar de Oostenrykfche Nederlanden by het volgend Placaat verboden.

De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden , allen den geenen die deeien zullen fien of hooren leezen, falut, doen te weeten: Alfoo Wy in ervaaring zyn gekpomen dat me

Sluiten