is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$86 NIEUWE NEDERLANDSCHE

v'ï»™'k°&> 00Jk reeds by deze vesting waren, v.»HA.wjerden dezelven egter op het luikfche' grondgebied aangehouden, door een bend® gewapende boeren. Waar op Zyne Doorl, Hoogheid onmiddelyk fchreef aan Hun Hoog Mog., en verzogt te mogen gemagtigd worden, om die fchepen met geweld herwaarts te doen brengen. Dan het fchynt, dat Hun Hoog Mog. zig door dusdanige gevallen geenzins van derzelver vredelievend gevoelen hebben willen laten aftrekken; immers men verzekerd zedert , dat Hoogstdezelven, op de bengten van deze aanhouding, aan derzelver Minister te Luik, bevel hebben laten afgaan, om den Prins Bisfchop te verzoeken deszelfs goede dienllen te willen aanwenden tot ontflag van gemelde Scheperu hebbende ten gelyken tyde, van dit vooS aan het Franfche Hof doen kennis geven!

UUo hadt men den 11 February 178*

JSVETgen' alhier te zien aankomen een gelchenk, tot ververfching der krvesbezet-

Hefren" ^ S£ZOndei1 dooTeenige

Heeren van Amfteldam, beftaande in 20 vatenvleesch, IO vaten fpek, 20 vaten bi* i l vaten gorten erwten, zo vaten fcheeps-' brood, 6 vaten zout, 5 ankers genever 100 ton aa;-dappelenj 5 hofd M ^n ^t

kooien, en IOOo takkebosfen. Voor

welk aangenaam gefchenk de bovengemelde bezettingen , op het levendkfte hunne dankbaarheid hebbed betuigd; z£deTnhet gebruik derzeiv*, fteeds indagtig

zyn,