is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130*0 NIEUWE NEDERLANDSCHE

WVKB'S

Dulr-

stede.

Antw •van Ge dep. Stat mnWyk

niet voor ontflagen houden va-n den eed , van welke zy ook by hunne Mede Regenten, buiten concurrentie van de overige Leden van den Staat, niet hebben kunnen ontflagen worden, ais nog in denzelven eed ftaande, ook evtn daar door kun. nen behouden of bekomen eene fesfte, waawarj .de overjge Leden zig zeiven hebben geëvxc'udeerd. ,UEd. zullen dus gelieven te vernemen, dat hpt niet de Minderheid is, wdke bevoegd is, om aan de Rrovintiale Regeeringe detl te lubben, maar alleen die geene, welke zig aan de NA er ten en Reglementen der Provintie verbonden rekenen, en daartoe zig verpligt agten , hunnen eed ce ob> ferv^ren, midsgaders zoodanige fchikkingen , op welke deze eed Staatsgewyze is vastgefteld: en vertrouwen wy , dat UEd. by nadere ovtrweginge van zaken zelfs zullen moeten oordelen, dat uiemaa J als Lit der Regeeringe kan worc'en erkend, dan die zig ttffens onderwerpt aan de conditie, waarop hy tot de admisfie van dezelve is toegelaten, zulks wy dan alsnog moesten inhsereren , het geene by onze bevorens aan UEd. toegezondene misflve is vervat; terwyl wy terTens geauthorifeerd zyn , Denzclve te communiceren, dat de Heeren Staten ook eenparig hebben geneilistcerd by het vorige door Hun Ed. Mog. gerefolveerde, en verhopen, dat UEd, de handelwys, by de Meerderheid der Magiftraats Leden binnen Wyk te Duurllede gehouden, by nadere refl xie wel zullen aanmerken , als tegens alie order aanlop nde waarvan de Het ren Hun Ed. Mog. Gecommiteerdens vertrouwen, dezelve nader te zul'en kunnen ^overtuigen, tn dat U: d. inmiddels wel zeodanïge Heeren , zoo ter onzer vergadering als die van Hun üd. Mog. de Hteren Staten, zullen gelieven te committeeren, welke zig ftiptelyk aan den eed , by alle Regenten, wanneer aldaar zyn geadmitteerd, afgelegd, verbonden rekenen.

' Hier mede EDELE, ERENTFESTE, VROME!

Be-