Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, ÖBober, 1785. 1429

de geheele Raad als dan de dadelyk Verkiezing Leydoe, aangezien de Regeerings-Collegien, ander den. zins, eene Ariftocratie uic maaken, die ten op. zigcc-h van haare Leden willekeurig, ten op- Artik. zichten des Volks oriderdrukend, en, uithoof- van de de'dat hunne belangen van die des Volks onder- Gewap. fcheiden zyn , aan hun gezag dien vereischcen Genootklem niet kunnen byzetten, de Welvaart des fik" ia Lands niet met dien nadruk kunnen behartigen, [Mand. die men natuurlyk te wachten heeft by eene heilzaame eensgezindheid enfamendemm ng tus. fchen het Volk en zyne Vertegenwoordigers. V. Hoe wel de wezenlyke Souverainiteit by het Volk berust, zo zal echter, aangezien de on iervinding geleert heeft, dat het Volk de Publieke Zaaken niet in eigen Perfoon kan beduuren, zonder dat daar uit de gevaarlykft misbruiken voortvloeyen, het Regeerings ■ Beduur onrierroepelyk gelaten worden aan de onderfcheidene Collegien en üepai tementen van Staat — dan, daar het Voik geen afftand kan doen van het Recht, om zyn invloed op de Regeering te oeffenen , en dezelve voor te lichten door Memorien, AJdresfen en Requesten; daar dit öe» Jangryk Recht niet van wezenlyk nut kan zyn, dan wanneer het Volk behoorlyk verlicht en kundig is; en het Volk niet verlicht en onderricht kan worden , dan, wanneer men vryelyk magjpreeken ey fchry ven, zo zal dit recht van vry Spreeken en fckryven bnfchenbaar gehandhaafd worden, als een der voornaamfte grond (la gen onzer Vryë-Conditutie, die nimmer beperkt maar waar van het dadelyk misbruik telkens angs den weg van ordinare Juftitie gecorrigeerd kan worden. VI. Op alle plaatfen, alwaar de Meerderheid der Kegenten deeze conftitutioneele herftellingbegunihgd, zal hetaanblyvenderzulken, dievverkelyk op hetkusfen zitten, niet afhangen-van dB willekeur des Volks, en hoedanig hunne'pc» A'aaaa' ' jjg-

Sluiten