Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï43o NIEUWE NEDERLANDSCHE

Ley- lietieke gevoelens ook mogeD geweest zyn, of Dm. D°S zvn' zu"en zv hunne waardigheden blyven behouden, ten zy in geval, dat zy een Ambt

Artik. mogen bekleeden regelrecht ftrydig tegen den van de uitdrukkelyken inhoud eener ordonnantie, of wel Gewap. twee Ambten teffens, die uit hunnen aart niet Genoot' door een en dezelfde perfoon bekleed kunnen l'ch. in werden.

Holland. VIL 1° net geval dat & Regering de hand wilde leenen en haare Hem geven aan het heilzaam ontwerp, waar by aan het Volk de benoeming zyner Vertegenwoordigers zal worden toegekent, zal het Volk verplicht zyn te berusten in hen,die het zal verkoozen hebben, en een volkomen vertrouwen in hen te ftellen , in hec befturen der Regeerings zaaken. Het Volk als dan alleen aan zich zelve moetende wyten, indien het gene goede keu/e gedaan moge hebben, en bovendien by nieuwe aanftellingen ter vervulling van open plaatzen, zo der Raaden, als der Jaarlyks afgaande Burgemeesters zodanig een fout ongevoelig en zonder opfchudding kuni ende verbeteren. VI11. Ter bekoming van Frye Burger- Krygsra. den, zullen alle de Officieren der Schutteryen te. niglyk door de Schutten van hun Corps verkooren worden, zodanig dat de onderhoorige Schutters altoos eene billyken en nuttigen invloed op hunne Officieren behouden j en op zulke plaatfen, daar het gebruik of de Reglementen die posten aan de Regeerings Leden ontzeggen, zal men deze heilzaame fchikking zorgvuldig handhaven JX. Ten einde de voernaamfte Burgers aan te moedigen, om zich in de gewapende BtirgerCorpfen te begeven en om den Candidaaten, ter Regei rmg gefchifct, gelegenheid te bezorgen, hunne Burgers meer van naby te leeren kennen , zal niemand tot eenige bediening in de Regeering verheven worden, die niet een zefee-

Sluiten