Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, ÖStober,1785. I43S

de Volkryklieid van de plaats , waar hy dat Leyrecht oeffent. den.

XVII. In zulke plaatfen , alwaar men, om alle ongeregeldheden én kuiperyen voor te komen Art. van verkoos, dac de gezamentlyke Stemgeregtig- de gewa. den de benoeming afltonden aan eenige Kie-pendeGe» zers., voor elk b\zonder geval alleen bepaal nootfch. delyk te benoemen , zoude men meerdere ver- in Hol!. eischtens van bevoegdheid kunnen vastftellen,

ten opzichten van aieKiezers, als wel ten op» zichten van enkele Stemgevers.

XVIII. Aangezien de kleine Ampten en Offlcien, die heden zo dik wils de Jalouzie en den hyd voedzel verfchaffen , oneindig veel, kunnen toebrengen ter opwekking van den naariever en der goede zeden, zal het eene heilzame jhffgting zyn , om die te doen geven aan zuike Burgers , welken of van 't geluk niet bedeeld zyn , of door een voorbeeldig deugdzaam gedrag zig boven anderen onderfcheiden, of aan 'lezulken , die zich in den Land of Zeedienst wel gekweeten hebben ; en daar van fchriftelyke getuigenis kunnen vertonen ,• en dat, daar de Verdienden gelyk daan, de Inhonrelingen den Vreemdelingen wierden voorgetrokken.'

XIX. Daar het ongetwyffeld het belang van den Staat is, zich, met "de minst mooglyke kosten in een goeden ftaat van tegenweer te bevinden, en net niet minder het belang der Burgerlyke Vryheid is , deze verdediging in haar zelve, onafhai'glyk van anderen, te bezitten; Zo behoort, uit ^ien hoofde en ingevolge de Grond' wet der Unie van Utrecht, overal het Burgerlyk Krygswezen aangemoedigd en tot de bereikbaarfte volkomenheid gebragt te worden t ten einde in hachlyke omftandigheden , de Burger Krygsmagt, de Militie van den Staat kragtdaadf/ kunne onderfteunen tegen binnenland? fche Vyanden, en zig tegen die Militie kunne

Aaaaa 3 vèV»

Sluiten