Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï434 NIEUWE NEDERLANDSCI1E

Ley- verzetten, wanneer zy een werktuig wierd in den. de hand van binnenlandfche dwingelanden.

.XX. Om dit dubbel oogmerk te bereiken , zal Art. van men elk Burger-Corps of wel elk Genootfchap» de gewa- voor zo verre het geheel of gedeeltelyk ( napendcGe- menlyk eenige Leden van het zelve) niet wanootfch. re ingelyfd in een burger-Compagnie , even in floll, eens, gelyk in de Staten van Noord - Amerika in trein gebragt is, in drie Clasfen verdeden, door het lot te bepaalen, en waar v?n de Leden, in geval van noodzakelykheid, verpligt zouden zyn, op hunne beurt volgens de lyst Uit te trekken, het zy in Perfoon of wel, dat zy een ander in hunne plaats befchikten.

Die eenige bedenkingen op voorfz, Artikelen of ontwerp mogten hebben, en geene Medebenoemers van Gedeputeerdens tot de voorfz. -Provinciale Vergadering zyn, worden in de Pagpapieren uitgenodigd , om zo fpoedig mogelyk hunne bedenkingen toe te zenden aan de Commisfie , welke met de uitgave van voorgem. Ontwerp is gelast geworden, onder het adres van den Heere Wybo Fynjs Art. Lib. Mag. & Phil. Doét. te Delft.

Een groot gedeelte der Jeugd, welke zig hier op 's Lands Hooge School in de Wetenfehappen oeffent, heeft ook een Genootfchap van Wapenhandel opgerigt, en den ai October derzelver Zomer - oeffeningen in den Wapenhandel met eene afvuuring beiloten.

Wanneer de Prins Erffiadhouder den 5 Oftober 1785 by de Spanjaards brug in deszelfs

Sluiten