Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, 1790. 1133

aan de particuliere Crediteuren zyn gercalifeerd, ende dat dienvolgens Hun Hoog Mog. niet tegenftaande veele oppofitien van de Contribuabelen , willende de gemeene Lands Middelen in die fchuld cngageeren , het voorfz. middel altoos feparaat gehouden hebben, mitsgaders door bet Rapport, het welk eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate over de verbeetering van de Financie van de Generaliteit den 19 February 1695 aan denzetven Raad hebben gedaan, en in de Notulen van dien dag word gevonden; want die Heeren hebben daar by'onder andere voorgedragen, dat de Reductie dei- Losrenten, gchypothequeerd op de Beden van Braband, die reeds" op dien 11 February des jaars 1665 by Hun Hoog Mog. was gerefolvcerd , dogby nadere Refolutie van den 4 Juny des volgen de jaars geflaakt, tot dat zulks by middelen van een< goede conduite geëffectueerd zoude kunnen worden , toen ter tyd, daar zo confiderabele losfingei ren Comptoire Generaal gedaan wierden, gevoegly! zoude kunnen worden in het werk gefield; dat daaj jn wel eenige zwarigheid fcheen te Reken ten op zigte der Capitaalen, die'opgezegd zouden mogeï worden, om dat men door dezelve te Iosfen me gelden gedeftineerd tot aflegging van Obligatien lo pende tot lasten van de Generaliteit, een gedeelt< van de Losrenten, gehypothequeerd op de Bedel van Braband, op eene indirecte wyze zoude over brengen tot laste van de Generaliteit, dog dat be niet zeer apparent was, dat veele Capitaalen opgc zegd zouden worden, en men daarom zonder vee zwarigheid een proef van de zaak neemen kon, in zonderheid daar het overfchot van de Beden, na ai trek van de renten daar op gevestigd, nu zo veel jaaren by de Generaliteit genooten was, ook he profyt van de Reductie by dezelve genootea zoud worden.

Immers indien de zogenaamde Beden niet allee tot bstaaling van vooriz. Renten, maar ia het g

's Gravenha-

^e.

Memorie van de General. Kekenkameroves bezuiniging.

t

I

{

\ l

i

f

l

£

C

s a

!♦

Sluiten