is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Jttny, 1790. 1Ï15

zelve voor ieder Bode bedraagt de fomma van f 7362 : o : o, en dus jaarlyks ƒ 245 : o : o.

Hier by moet nog in aanmerking worden genomen , dat een vierde van het loon van de ordinaire reizen, en dus de helft van de zuivere winst, die op dezelve valt, gefchikt is, om daar uit de verteering van de Bodens op reis ie vinden , en dat zy dns uit dien hoofde, ihv dien men op het voordeeligst rekent , dat de kosten van de verteering op reis niet hooger loopen dan in de plaats van derzelver woning, over de bovengemelde eerfte tien jaaren nog, hebben geprofiteert ƒ 101 : o : o, en over de tweede tien jaaren ƒ 148 : o : o, over de derde tien jaaren ƒ 118 : o : o, en over die dertig jaaren te zamen genomen ƒ 122 : 10 : o. (*)

Uit dit alles volgt dan, dat om de Bodens ten. eenemaal klagteloos te ftellen, en dezelve te doen hebben een zo ruim beftaan, als zy geduurende de voorfz. tyd gehad hebben, derzelver Traéternent zoude behooren te worden verhoogd met drie honderd vyftig of uiterlyk vier honderd guldens, wanneer ieder Bode boven het geen hy nog zal profkeeren op de reizen, die aan dezelvfc nog zouden worden overgelaaten , die niet te min in de voorfz. berekening reeds zyn begre> pen, en boven alle de douceurs hier boven in deeze zelfde § opgegeven, dog onder de vaste inkomften der Bodens niet berekend, jaarlyks zal trekken agt honderd agt en dertig of agt honderd agt en tachtig guldens: het geen te meer convenabel word geoordeeld, om dat het vast Traftement van de Kamerbewaarders van den Raad van Staate en van de Rekenkamer niet meer bedraagt dan agt honderd en vyftig guldens jaarlyks, en dat van den Controlleur der Boden en Posten niet meer dan zeven honderd guldens, waar onder dan nog gerekend is de fomma van

twee

C*) Zal denkeiyk moetsn zyn f 367 : o : o.

VENHAGE.

Memorif ?an de General. Reken-' kamer }yer be- 1 zuiniling.