Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•sGra-

venha6e.

Confid.

yan den

Griffier

op een

gedeelte

derRefo-

lutie.

3e. De Griffier heeft in zyne Memorie van heden aangetoond op welke valfche grond men voorflaat om zyne Clercquen van een derde van hun actueel Schryfloon te beroven- Hy protcfteert derhalven nogmaals ten fterkften daar tegen. Doch hy mag wel lyden dat zyn 2 Clercquen behandelt worden als de Clercquen van den Heer Raad - Penfionaris van Holland, in wiens Comptoir, even als in 't zyne , de fecreete buitenlandfche Stukken alleen gefchreeven worden. Men heeft wysfelyk in Holland begrepen,dat den Haag eene gevaarlyke en duurt

3e. En «ouden Uvr Hoog Mogende by deze Refolutie al verder dienen te bepaalen, dat

op eene bladzyde, zullen moeten gebragt worden twee en dertig Regels ter heeler blad, en op ieder Regel zes en dertig a veertig Letters, dat voor zodanig een bladzyde , Nederduitscb, aan den Clercq, die het gefchreeven heeft, zal worden goedgedaan vyf ftuivers, en indien het in een andere Taal is , zes ftuivers, en dus voor een geheel Vel in het eerfte geval eene gulden, en in het tweede vier en twintig ftuivers,

4*«

16-04 NIEUWE NEDERLANDSCHE

werden misgund, en althans niets gefpaard werd om die Lieden, op wien alles wat het depêcheeren aangaat rouleert, te decourageeren.

Ook is het al vry remarquabel dat men van de directie en inkomften van geene van de Provinciaale Secretarien opening heeft willen geeven; doch hier omtrent zal de Griffier zig voor als nog niet uitlaaten.

Sluiten