is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4094 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsterdam;

Eenen Robert Charnock, badt in den jaa» fe 1^38 uitgerust en beladen zeker Schipt genaamd Antoinetta, onder bevel van George Hoare, Burger van Vlisfingen, om daar mede te zeilen naar Madera, en vervolgens naar de Engelfche bezittingen in dé OostIndiën.

Gemelde Hoare verkreeg brieven van voorfchryving van Burgemeefteren en Regeerders der Stad Vlisfingen, ad omnes po■pulos, voorzag zich .van eene Hollandfche Pas, of brief van aanpryzing, en ging den 23 July 1788, onder eene Hollandfche of Staatenvlag, van Vlisfingen onder zeil, en, na te Madera op den 15 Augustus 1788 ingelopen en wyn ingeladen te hebben, vertrok van daar op den 27 Augustus, komende eindelyk na eenige tegenfpoeden, op den 13 February 1789 te Calcuta aan. Hy gaf kennis van zyn aankomst aan den Tolmeefter, betaalde den tol, en begon den zelfden 13 February 1788 zyn fchip te losfen, wanneer hem den 16 daar aan volgende zulks door den Tolmeefter verder verboden wierdt. De Gouverneur en Raaden van het Fort William lieten gemelde Schipper Hoare zyn paspoort en papieren afvragen, dewelke overgegeeven hebbende, vernam hy van den Secretaris Edward Hay, dat van wege Gouverneur-Generaal en Raaden op de losfing der lading van gemelde fchip Antoinetta beftag gelegd was, en wel op verzoek van den Gouverneur van 't Hollands Jttablisiemènt te Ciunifura.

Voorfz.