is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aop8 NIEÜWE NEDERLANDSCHE

AMSTERDAM.

vocaat te Leiden tragt te doen zien: „ Dat „ het aan Robert Charnock vry heeft ge„ ftaan, en nog behoort vry te ftaan, omtne „ met fchepen, door hem in eenige haven „ van deze Republiek uitgerust en gela„ den, te vaaren en Koophandel te dry ven, „ op plaatzen en bezittingen, waar heen zyn ,9 fchip de Antoinetta gedeRineerd is ge-

weest." En om deze ftelling te bewyzen, betoogt men in gemelde Memorie „ Dat de „ Vaart en Koophandel, gedaan en gedre„ ven wordende door particuliere Ingezete„ nen dezer Landen, uit plaatfen en havens

van dezelven, met aldaar uitgeruste en ge„ laden fchepen op plaatfen, havens en be„ zittingen van Vreemde Mogendheden in „ Oost-Indiën, op welken de Oostlndi„ fche Compagnie zich geen privative vaart „ of handel, noeh privative leverantie of „ koop van goederen heeft geprocureerd, „- niet aanloopt tegen i, nog ftrydtmet hetOc„ troy of Octroyen, fuccesfivelyk door Hun „ Hoog Mogende aan de Geoétroyeerde „ Oost-Indifche Compagnie dezer Vereeni,;3, de Landen verleend,en overzulks, dat de„ zelve Vaart en Koophandel volkomen zyn „ gepermitteerd."

Tot betoog wederom vf»n deze ftelling wordt in gemelde Memorie voorgedragen:

„ I. Dat hier te Lande in 't algemeen , >f en inzonderheid mede door Hun Hoog ,, Mogende zeiven, altyd ftandvastig is be„ grepen en geoordeeld, dat het Vry ge-

„ bruik