is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%W2 NIEUWE NEDERLANDSCHE ' 1

Am?

e/) Landen en Bezittingen van vreemde M«-> gendheden. Hy leidt 'er verders uit af, daar ^die leerftellingen van De Groot tegen Sou? vereinen gelden , dat zy nog meer gelden te? gen de Oost-Indifche Compagnie j en voert i;og deze plaats van De Groot aan, daar Hy zegt: „ De Portugeezen zyn geen mee-

fters, geen bezitters van die Oorden , waar „ zy ons de Vaart en Koophandel willen be-

letten; zy zyn 'er maar door de Vorften,

die 'er heerfchen, tot het dry ven van ,., Koophandel toegelaten : wat recht hebben

zy dan, om ons daar uit te fluiten?" en past deze redeneering vervolgens vraagsgewyze op de Compagnie toe, ter betoog, dat de Compagnie zodanig Oélroy, als zy zich toeeigent, in den uitgeftrektften zin, niet heeft kunnen bekomen. Verders wordt een plaats bygebragt, waar in De Groot zegt: „ Dat de vryheid van Vaart en Handel uit het eerfte of volftrekte Volksrecht ontftaat, het welk eene natuurlyke en fteeds duurende oorzaak heeft , en daarom niet kan benomen worden." Én fchoon hy eigenlyk van Mogendheden jegens eikanderen jpreekt, bevveeit men in gemelde Memorie pag. 10, dat de gronden van De Groot, even gelyk bewyzen,dat Hooge Overheden die zelfde vryheid van Vaart en Koophandel, overal in alle Zeeën en Stroomen, mee alle Volkeren, moeten vry laaten.

Dit wordt nader aangedrongen door de ftellingen van Hun Hoog Mogende /.elven, in de onderhandelingen van 'cjaar 1608, op

wel-