Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mi, 1783. 715

Eerzame op eeü ongehoorde en zeer illegale wyze ontnomen hebben, door welke zogewilde harde en onwettige behandelinge Gemeenslieden buiten Raat zouden zyn geheld geweest, om dezer Burgery's belangens naar eed en plicht te behartigen, en te bevorderen.

Niet tegenftaande het, 20 uit de onmiddelyk daar op vojgende, als andere menigvuldige allegatien, alzins notoir is, dat den infteller dezer adreefe van de Stads Refolutien tjièt onkundig is geweest, en dus wel zal geweten hebben, dat die bedoelde manufcripten aan't Coilegie der Gemeens.lieden niet ontnomen, maar ter occafie van de defolatie des boedels van hunnen gefai 11 eerden Scriba Maas, te gelyk met deszelfs papieren uit zyn huis, (volgens ufance in cas van boedels delblatien) ter Cancellarye ten fine van examtnatie zynoverbragt geworden.

En dat vervolgens op den 14 December 1717 de reflitutie van de vooWz. papieren doorhetCollegie der Gemeenslieden verzogt zynde, op der ê6 Pebruary 1718 by Baar Ed. én Achtbare is goedgevonden,dat aan Hun Eerzame daar vanCopyen zouden worden uitgereikt, en de originelen tor Cancellarye dezer Stad bewaart.

Welke bewaring destyde aüernoodzakelykst was. uit hoofde van de op den 15 December 1717 ver. zoute, en den 18 daar aan volgende gecmcedeer de vifie , en , zo nodig, Copye van dezelve, doo; de Momberen dezer Provincie, als volgens 's Land fchap refblutie door den Hove geauthorifeert zyn de, om te inquireren naar den inlleller van zeke re deductie , voorts na^r de ^c-rfte auór.curs ei voornaamfte aanftokers van de toenmalige feditïeu fe bewegingen en samenzweringen binnen d.~zi Stad.

Dat ook door Hun Eerzame, als, wegens d verkregene Copyeu, by de originelen geen merke lyk verlet gehad hebbende, daar omtrent geen Ddd na

Züi>

phbn.

•Befluit der Re' geering op voorgem. Addres.

\

4

i 3

Sluiten