is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jAARBOEKEN, Mei, 1783» ??i

£ vereis elite aandacht geleezen en overwoo- L«£ I; gen te hebben, oordeelt dan3 Medebur-U ! gers! of deze Lieden uwe waardige Mede■ ' Ingezetenen, die zig in den Wapenhandel " willen oeifeneh, alleen, om uwe wettige Regeering te ftyven, en voor uwe belan1 gens, voor de veiligheid van uwe Goederen, Vrouwen en Kinderen, wanneer on• verhoopt de nood zulks vorderde,wanneer T de Regeering hun daar toe mogt nodig ' hebben, wenfehen te waaken, in dier vo" gen als gefchied is, door rustelóoze Liö. den kunnen in verdenking gebragt worden , zonder dat deze uwe verachting ontfangen, l\ voor hunne vergelding."

Joost Romswinckel

Hierop volgt een

Aanfpradk door de Gecommitteerdens van het Vrycorps, gedaan aan Heeren Burgemeejleren, by het overhandigen van het hier nevens gevoegd Requeft aan de Groote Vroedfchap, mitsgaders een Re* queft om appui van hetzelve.

wel Edele groot achtb. heeren»

Wy hebben de eer, Gecommitteerd zynde, door een Gezeüchap Burgers en Inwooners dezer Stad, dat zig in den Wapenhandel oeffend, aan UW Edele Groot Achtb. met allen eeröied aan te bieden een Requeft , gerfgt aan de Edele Groot Achtb. Heeren , die- van de Groene Vroedlchap dezer Stad, benevens een Memorie tot ophelde« Ggg ïJIJS