is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ley-

DEe.

Memorl tot Jiaving vat. voorgetn, verzoek.

I

4 i

i

c c

V

C

k

a;

C di hi bi V ot le

78o NIEUWE NEDER.LANDSCHE

tragten te brengen, veele verfchillen van de Burgerlyke Exercitiën, en in tyde van nood een zodanig voordeel boven dezen hebben, dat dikwerf - daar van alleen de gelukkige reusfue kin .f hangen; dezelve Schuttery zal ook by overtuiging dienen te avouëeren de moeijelykheid, om aan zo een aantal van Schutters, als waar uit dezelve thans beftaat, de oude gewoone Burger vianceuvres af te wennen, en ze in tegendeel dien Wapenhandel in den grond te leeren, en wl voornamentlyk met die Geweeren, welken ihans dior dezelven gebruikt worden, en die niet, dan met zeer groote kosten voor Stads Kasfe met ande ren, toti Militaire Exercitiën benodigde Gewet ren zouden kunnen verwisfeld worden, behJven nog, dat er een zeer groot aantal onder de Schuttery zig moeten bevinden, wier hmslvke bezigheien hun met, dan ten kosten derzelve, zullen /eroorloven Z1g tot den Wapenhandel bekwaam e maken; en een Vrycorps mt de SchuS 2 :hgeeren, van zodanig, perfonen, welke de Ser! :it.en onverlet zouden kunnen bywoonen, zoude ;eer waarfchyniyk bevonden worden aan veell icovenienten onderhevIg te zyn. Om deze en veele andere redenen vertrouwen e Ondergetekenden en hunne Committenten d»r ok de Ed. Manhafte Krygsraad zal geperfuSdeerd ;orden van de nuttigheid van ons genroiecïeerd orps, en op dien grond van overtuiging ook relr^!. w.'Hen medewerken ter bepaling van zula fchiktangen, als de Ondergetekenden gaarne in dezelve zullen vóórhellen s-arne Wel is waar, Ed. Gr. Achtb. Heeren! Aan d? ndergetekenden en hunne Committenten is door jzen en geenen wel geavanceerd geworden, datrn Corps niets gemeens had met de Ed. Manfte Krygsraad; dat Schutters zo wel in ons rycorps konden dienen, als die van het Vrycorps der de Schuttery, om dat 'er maar drie gevali kunnen exteeren, waar by de Schutters tot

heden