Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Miit 1783. 93*

Leeuwarden. Van 't overlyden van Jonkheer C. van Haersma, door het Coilegie der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten by eenen brief van den 9 April aan Zyn Doorl. Hoogheid kennis gegeven zynde, heeft "Hoogstdezelve by aanfehryving van den 23 daar] aan volgende aan de Heerèn Staten kennisfe gegeven, dat wederom tot Secretaris van de Provinciale Rekenkamer heeft verkoren den Heere Mr. Simon Binkes, gewoon Raad in den Hove van Friesland, verzoekende Zyn Hoogheid dat Hun Ed. Mog. denzelven geliefde onder Eede te brengen, en met den nodigen Lastbrief te doen voorzien: waar op dezelve den 6 Mei in handen van de Heeren Gecommitteerde Staten in het Mindergetal den Eed heeft afgelegd en met de nodige Commisfie is voorzien, en daar op door twee Commisfarisfen uit de Leden van het Mindergetal, de Heeren Eyfinga en Rengers in de Rekenkamer is ingeleid.

LYST

Verast

derino ónder de hooge en lage

Amte-

naar9 enz.

Sluiten