Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1783. 12x1

. verjagen, mits nogtans, gedurende den befloten TJJaagtyd, daartoe geene Honden emploijeerende: TRECHT; En permitteeren Wy voorts alle de Gequaifi ceerdens tot de Jagt, om gedurende de maanden pMkm December, January, February, en de helfte van m ,f Maart, op de Conynen met Honden te frettee- „TQfwm ren, en eindelyk, om nog almeeroer dit Ichadelyk Wild te verminderen , qualificeeren Wy al* len en een ieder, van wat Itaat ofte conditie dezelve ook zoude mogen zyn , om, by provifie van nu af aan tot den eerlten Jaruary 1780. mcluiive, binnen deze Provintie met fretten en builen de Conynen te vangen en uit te roeijen, zonder nogtans eenige Honden daartoe te gebruiken.

Gedaan t* Utrecht den 18 July 1783.

Was geparapheerd,

W. R, VAN TüYLI. van SeROSKERKEN, Vt.

Onderhond,

Ter Ordonnantie van Welgemelde Heeren Gedeputeerden.

Was getekend,

H. H. Laan.

Hebbende op het Spatium gedrukt het Cachet van Welgemelde Heeren Gedeputeerden in een roden Ouwel, inet een Papieren ruite overdekt.

Men verneemt, dat op de laatst gehoudene State Vergadering, Woensdag den 23 dezer, ingevolgen de aanfehryving van Hun Ed.

. Mo-

Sluiten