Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taia NIEUWE NEDERLANDSCHE"

U- Mogende aan Jonkheer G. T. van der Ca* xuecht. pellen Heer van Schoonauen, Gecommitteerde ter Admiraliteit te Amfteldam, aldaar is ingekomen de beide Staten, zo van défterkte cler Vloot, als van den ftaat van 't Geldwezen van gemelde Coilegie, met eene bygaande brief, waarby yoorfz. Gecommitteerde ^aan Hun Ed. Mog. verzoekt, in het vervolg by tyds te mogen berigt bekomen van de befluiten , die Hun Ed. Mog. aan Hunne Gecommitteerdens ter Generaliteit, raakende de zeezaken geven , waartoe men vermoedt, dat eene afdanking van iaoo Matroozen aanleiding gegeven heeft, het welk enkel gefchied zou zyn op dast van eene Commisfie van twee Admiraliteits - Raaden en den Fiscaal, zonder eenige voorkennis van de Provintiale Gedeputeerdens.

FRIESLAND.

Leeuwarden.

De Staten van Friesland hebben Hoogst» derzelver Afgezondenen ter Vergadering der Algemeene Staten gelast om op de gewone wyze toe te Hemmen in de gewoone en buitengewoone Staten van Oorlog, egter met verklaring, dat ingeval Friesland voor den l Augustus 1783 niet verligt wierdt in de Quota, alsdan de Staten na den 31 July niet

ver-

Sluiten