Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2i4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Leep- te Prefereeren is eene perpetueeïe verlichting war. boven eene temporaire, hoedanig een de Raad joew- van Staaten Hun Hoog Mog. hadde aangeraden, by het geproponeerde jaarlyks foulaas van ƒ 334^38 etl wel geduurende zeven jaren ; waar in egter Friesland geen genoegen heeft kunnen neemen, om reden dat na verloop van die 7 jaren het zo veel te zwaarder zoude vallen , om die meerdere fomma te betalen: waarby noch komt, dat het veel honorabler is, zyne Huishouding te verminderen , (vooral wanneer zulks zonder ongemak kan gefchieden, zo als in dit geval; want niemand moet meer dienstboden hebben, dan hy noodig heeft, en betalen kan) dan door vreemden of vrienden onderlieund te worden. "

[ ' ^Sturf •. i'-i i'-^'-u'-y" -iriohoov Dus hebben wy dan, gelyk ook hier vo. ren bl. 90I gezien de vertoogen en klagten der Provincie Friesland en derzelver befluit den $ Mei 1783-genomen ,-';bm niet meer dan agt ten honderd in de Quota's of •Gemeene lasten der Republiek te dragen. De Algemeene Staten hebben hier op den 4 Juny eenen brief aan de Staten van deze Provintie afgezonden om de zeiven aan te manen cn op te. wekken om dat befluit te veranderen. Die brief is van dezen inhoud: goh raioS tu > rta < iieaontrh-g -svaé-h mu,\ \

EDELE MOGENDE HEEREN!

Wy hebben uit de Refilurie, dior de Heeren • " DEdele Mogende Gedeputeerden, op den -l 8 Mei

Sluiten