Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, >/y, Épg. 1215

8 Mei laatstleden, in onze Vergaderinge inge. bragt, met zo veel furprife als bekommering gezjen , dat ÜEdele Mogende , gedelibereert hebbende op de generaalePetitie, in de ordinaris en extraordinaris Staten van Oorlog, voor dezen lopenden jaare 1783, hebben kunnen goedvin 'en, aan de eene zyde, op de gewone wyze wel te confenteeren in dezelve ordinaris en extraordinaris Staten van Oorlog, dan daar by teffens te laten volgen, dat, aangezien den onevenredigen aanflag in de lasten van de Unie, ten nadeele van Friesland, in vérgelykinge van die van haare Bondgenooten, genoegzaam was aangetoond, en haare Finantien, zonder de gerequireerde verligtinge, gelyk uit het Rapport van zyn Hoogheid en den Raad van State, onlangs in onze Vergaderinge uitgebragt , den Bondgenooten gebleeken zoude zyn, niet waren toelatende, alle de Posten, op haar Repartitie -geltelt, aan te neemen, veel min te betaalen; en dat ÜEdele Mogende te gelyk daar toe hebben kunnemkomen, om af te wyzen alle zodanige Posten , de Militie , ter harer repartitie ftaande, concerneerende, als by dezelve Refolutie breeder zyn geë<pre«feert, en die te zamen jaarlyks waren bedragende eene fomma van ƒ 3234i2:-8: - o; tot welkers betalinge nogtans ÜEdele Mogende, om corifufie te vermy. den, zouden doen zorgen tot den 30 July en 1 Augustus eerstkomende, doch verders niet. Onze furprife en bekommering over de voorfchreeve, zo irreguliere, hrraddwys en uitftap van ÜEdele Mogende, is niet enkel voortgefprooten, uit het befpeuren der zo fubite verandering in den yver, welk ÜEdele Mogende tot dus verre, ter onderfchraginge van de gemeene zaak, en ten beste van den Lande, wel hebben gelieven te a«;tervo]gcn; maar daarenboven en irzönderheid ook, ter oorzaake van de Nnnn a voor-

Leeu-

warden.

Brieftkr Stat. Getier, aan Fries/. Wegens de Quo-

ea.

Sluiten