Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Jub/> 1783. Ï2I7

in dezeven eerfte maanden van dit lopende jaar, door derzelver confent» wel hebben gelieven te voorzien, en waar van de afwyzinge, voor de vyf laatfte maanden, immers geei.zints van die influentie of importantie voor de Financie van de Provintie van Friesland zyn kan, dat dezelve zoude kunnen opweegen aan de onvermydelyke moeijelykheden , onaangenaam leden en. confufiej die door dezelve afwyzinge als nogte "wagten en te dugten zyD-

Boven dit alles moetep Wy ÜEdele Mogende ook ernftig verzoeken, dat ferieufe reflexie gelieven te flaan op de Banden, die haar aan het Bondgenootfchop verbinden, en de duure verpligtinge, waar onder zyn leggende, om van de Unie niet af te wyken, dewyl altoos voor een grondwet van den Staat is gehouden, dat, het gunt eenmaal, met gemeene bewilliging , is vastgefteld omtrent zaaken, die de veiligheid en de Conftitutie van de Republiek concerneeren , zonder concurrentie van aüea, niet wederom kan verbrooken worden, waar roe vooral dan is fpecteerende de zekerheid en befcherminge van den Lande, en dus de Militie, zonder welke een Staat niet verdedigd kan werden; waaromtrent mitsdien de eerfte pligt der Bondgenooten, en zelfs van ieder Lid, die 't minfte deel heeft in 't Gouvernement van dit Ge neenebest, zyn moet, om fpeciaal daar in die wyze grondregels van den Staat op 't heiligst na te komen , en zelfs niet te dulden , dat daar van eenigzints geluxeert zoude werden.

Wel is waar, dat de begrippen, omtrent een vry confent in de Staten van Oorlog, dikwils 2yn geweest verfchillende, naar mate, dat het particulier belang van d'een of d'andere Provintie haar zomtyds tot deze of geene denkbeelden , deed ©verhellen; dan egter is tot hier toe nimmer door de Provintien geadvoueert, dat Nnnn 3 die

Leeuwarden.

Brief der Stat.Ge* ner. aan Fries l. Wegens de Quota.

Sluiten