Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2i8 NIEUWf NEDERLANDSCHE

LeeO-

wardem.

Brief der Stat. Getier. aan Friesl. wegens de Quo ta.

die vryheid van confenc zo verre zig zoude kun«< neu extendeeren, dat een der Bondgenooten . regt zoude hebben , om, eigener authoriteit, en de fado, het getal der Militie, datdeBoud-* genooten gezamentlyk h-bben geoordeelt tot defenfie van den Staat nodig te hebben , te kunnen verminderen, eu wel door een afwyzinge, by eene deliberatie, op een Iopenden (laat van Oorlog, dezelve als direct te casfeeren , ofte te ■ laaten verloopen ; terwyl in tegendeel blyken kan, dat de Provintien zulke onderneemiogen altoos hebben aangezien als ftrydig met de gronden van de Unie, zo als ook waarlyk geene redenen nog prstexten daar tegen voor wettig by het Bondgenootfchap kunnen werden aangenomen, dewyl de gevolgen van dergelyke handelwyze van zelve zo bedenkelyk en fchroomelvk, zo voor het publieke als interieure welwezen van den Staat, moeten voorkomen, dat wy dezelve niet genoeg kunnen apprehendeeren, en daarom al het zelve in dezen liever verders onaangeroerd zullen laaten verblyven.

By vorige gelegenheden is door ons aan de Provintien wel voorgehouden , 't gunt thans van te veel applicatie is, om niet te herhaalen „ dat het allergevaarlykst is, het heil van de Finantie te willen vinden op de Militie, en voor al in een ütuatie, dat de Republiek daar van zo fchaars is voorzien; nadien den Staat, daar van ontbloot zynde, haar aanzien en ontzag niet alleen alomme moet verliezen, maar daar door zig zelve in een eminent gevaar moet ftellen, van geheel verloo-en te gaan; terwyl ten minfte dit allerzekerst moet zyn, dat een dusdanig exempel, als de Provintie van Friesland thans is gevende, van een allergevaarlykst gevolg kan zyn voor de gaptfche Republiek, want dit, eens vooronJerftelt wordende , hoe zeer wy ook geëloigneert zyn vau zulke denkbeel-

Sluiten