is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenk-schriften van de revolutie te Campen, zederd den aanvang van [...] 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "8 )

door een twaalftal Burgers, zich noemende eene Commisfie uit een gedeelte van de Burgery, aan de Munipaliteit overgegeeven, en waar op de confideratiën , en advis dezer Commisfie worden gerequireerd, hebben de eer dien aangaande te berigten;

Dat zy, het bewuste Vertoogfchrift onder handen neemende, over deszelfs wydloopigheid, en grooten omflag van woorden , en zaaken hunne bevreemding moet aantoonen, om dat zulks niet wel flrookt met dien haast, waar mede men begeerde, dat het daar in vervatte verzoek zou tot een befluit gebragt worden; en men evenwel, om de gefundeerdheid daar van, zulk een ampel ftuk ten betooge voorlegt, zo dat men fchiêr denken zoude, dat men hier door, als 't ware, de gedagten verftrikken, en daar mede tot zyn voordeel in zyne oogmerken reüsfeeren wilde En gros over het bewuste ftuk dit aangemerkt heb-: bende, is 't in byzonder by de lefture nog duidelyker gebleeken, dat hetzelve bevat, of niets ter zaake doende omftandigheden, of niet naar waarheid voorgeftelde gebeurde daadzaaken , of verdraaide, en in een verkeerd licht gèplaatfte voorvallen, of fautive bereekeningen, of aan anderen kwalyk toegefchreevene Hellingen, en gevolgtrekkingen. De Commisfie heeft gemeend, 't best aan den last, hun opgedragen, te kunnen beantwoorden, als zy, wat het wezenlyke, het verzoek namelyk, in het bewuste Vertoog te vinden, betrof, daar over hunne bedenkingen inbragt, dan wel hunnen tyd fpilde met het beantwoorden van de hier boven in dat gefchrift aangeroerde defecten, en zal dezelve dus met ftilzwygen pasfeeren, alléén, ter plaatfe, en waar zulks zal nodig zyn, zo ver het beftek van dit hun Rapport het toelaat, refcontreerende, 't geen zy vermeenen zal, dat eenig wezentlyk punt van aanbelang, waar in men als dan verfchilt, bevat.

Het

1