is toegevoegd aan je favorieten.

Historie en gedenk-schriften van de revolutie te Campen, zederd den aanvang van [...] 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *0l )

konden hebben by anderen, die tot een gelyk einde verder ontboden werden , of daar voor vreesden. Gylieden voeld van zeiven, met welk eenen geest men het voordel van 21 Maart, tot het doen van eene uiterfle pooging, en het aanwenden van goede dienften om de verfchillen door minlyke fchikkingen te eindigen, waar toe men bevorens alle wegen afgefneeden had , ter Uwer Vergadering gedaan heeft. Dan, den uitflag van deze goede dienften , en van de zonderlinge ontmoetingen, die fommige by die gelegenheid gehad hebben, (waar van de bewyzen, des gevorderd, kunnen gegeven worden,) niet beantwoordende aan de verwagting, heeft men dit werk na verloop van eenige dagen geftaakt, en het diep ftilzwygen van dien uitflag by de na te melden Publicatie van den 31 Maart laatstleden bewyst genoeg, dat men daar mede het bedoelde oogmerk niet bereikt heeft. Want de Ondergeteekenden ontveinzen Ulieden niet, dat zy daar aan een doelwit hebben toegefchreven, om, door een gedeelte der ondertekenaars van hunne gedaane verzoeken te doen afzien, derzelver getal by de Leden der Wyksvergaderingen te voegen , en alzo eene meerderheid aan die zyde voor te wenden.

Intusfchen hadden de 13 Gecommitteerden , dit gebeurde daar latende, en zich alleenlyk bepaalende tot het befluit der Municipaliteit van 21 Maart laatstleden , zich op den 23ften daar aan ten Raadhuize vervoegd met een fchriftelyk voorftel , eeniglyk ingerigt om tot de vervulling van dat befluit welmeenend mede te werken, waar van zy hier nev eng eene copie voegen ondür A. Doch , na zich te hebben laten aandienen, kwam een der Secretarisfen hun afvraagen, of zy als Commisfie wilden toegelaten worden, en, door hun geantwoord zynde, dat zy, en als Commisfie, en als particuliere Burgers,

wemelt-