is toegevoegd aan je favorieten.

Historie en gedenk-schriften van de revolutie te Campen, zederd den aanvang van [...] 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2o4 )

3i Maart, eene Publicatie hoorden doen , waar van een affcbrift hier nevens gaat onder C, die hunne nog overgebleven hoop , om op die wyze een einde aan hunne rampen te zien, geheel deed verdwynen, en hun daarenboven aan ongehoorde gevaaren bloot ftelde, indien zy niet befluiten konden, om aan de gedaane uitfpraak , in weerwil hunner eige overtuiging , blindelings te gehoorzaamen! Het enkel hooren leezen van dit ftuk herinnerde hen foortgelyke Plakaaten,in het jaar 1786. door de toenmaalige meerderheid der Staaten van Gelderland en Friesland gedaan, die destyds de verontwaardiging der geheeie weldenkende Natie verwekten, en onderen anderen aanleiding gaven tot de treurtoneelen , die het ongelukkig EIburg, en met hetzelve een der tegenwoordige Leden van de Municipaliteit dezer Stad, zag openen.

Men neemt by die Publicatie tot eenen grondflag aan, de gewettigde vastftelling der vier Wyksvergaderingen by de Publicatie van 4 Juny 1795., en voegd 'er by, „ dat „ daar in geen één ftembaar Burger kon begreepen worden niet te moeten worden gereekend, maaralle daar „ toe te behooren". Maar men verliest opzetlyk uit het oog , dat de wettigheid van die vier Wyksvergaderingen aldaar veel eer word gefteld tegen over het aanwezen van ééne algemeene Vergadering, waar op fommige lieden toen hunne hoop gevestigd hadden, doch die door de meerderheid der ftemgeregtigden verworpen was. Men verliest uit het oog, dat, fchoon aan die vier Wyksvergaderingen de benaming van wettige, en met openbaar gezag ingejielde famenkomflen der goede Burgers, en Ingezetenen gegeven word; daar by echter niet gezegd word, dat men het aldaar verhandelde, of door dezelve voorgedragene zoude houden voor de volks/tem, maar Hechts als voordellen van een aantal Burgers, met publiek gezag, op openbaare, daar

toe