is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenk-schriften van de revolutie te Campen, zederd den aanvang van [...] 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 232 )

l<en;doch zulks word door de Remonftranten ten flerkfterj tegen gefprooken, en hierin is ook het wezen van het geheeie verfchil gelegen. Om dit different uit den weg te < ruimen was zekerlyk niets gefchikter, dan de geheeie Burgery op te roepen en dezelve te doen flemmen over de gerezene verfchillen: Ja ! ander middel waarin mede het te voorzien was, dat de Remonftranten genoegen zouden ïieemen, was bezwaarlyk uit te denken , zo men al wii veronderftellen, dat het zelve mogelyk zoude zyn, want hiertoe was volftrekt noodzaakelyk hen te overtuigen, dat hunne tegenparty waarlyk de meerderheid der geheeie ftemgerechtigde burgery uitmaakte,'t geen zy zonder eene formeele oproeping bezwaarlyk zouden gelooven.

Eene oproeping der geheeie Burgery was derhalven onvermydelyk, indien de gedaane belofte zoude ftandgedaan Worden,

Om nu van de adresfen zelve niet te gewagen, is het genoeg beweezen door de Publicatie der Municipaliteit van den 30 Maart laatstleden, dat 'er eene zodanige Oproeping in de Stad Campen geenzints heeft plaats gehad, verklarende dezelve Municipaliteit alleen, dat de verfchillen als zyn getermineerd en wel geheel ten voordeele van de Wyksvergaderingen, zonder dat een eenige van de bezwaaren der Remonftranten is weggenomen , en dat op grond van een Declaratoir van die Wyksvergaderingen, dat zy de meerderheid der llemgerechtigde burgeren in zich vereenigden, 't geen niet anders in effeéte is, dan isene herhaaling van eene in contest zynde fuftenue, waar mede klagende Burgers onmogelyk te vrede konden zyn; verder word in dezelve Pubücat'e met ronde woorden gezegd, dat het 'er welverre af is, dat de Municipaliteit ooit tf ooit zoude willen ef mogen ondernemen , liet Volk haare yffiii% tn heilig toegekende wyze van vergadering in de vier