Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i49tï NIEUWE NEDERLANDSCHE

7nr-

ten eenemaal onfchuldig te willen gehouden zyn, aan alle de nadeelige gevolgen , welke daar uic zouden kunnen proflueeren en te dugten zyn.

Met verzoek van infertie van dit myn advys, in de Memorien-en Refolutien - boeken dezer Stad.

Verders is nog den 29 Augustus 1783 by de Regeering dezer ftad dit befluit genomen,

Esetraëi uit de Memorie» en Refolutien - Boek der Stad Zutphen,

Ventris den 29 Augustus 1783.

T>e Heer Raadsvriend van Heeckeren tot Suideras, heeft ter Vergadering voorgedragen, hoe dat met groote verwondering in de Zuidhollandfche Courant van Woensdag den 27 dezes maands, welke hy de eer had by deze ten fine van lecfure over te geeven, had gelezen Copye van een brief uit Arnhem, de dato den 17 Augustus, waar byHaar Ed. Gr. Achtb. Refolutie van daags te vooreB, houdende in fubltante, om den Heer van der Capellen tot den Marsch by Misfive in beleefde en convenable termen te infinueeren, van die voorzieninse te willen doen , dat de begravenis van deszelfs Kind, aan den Roode Loop gelaboreerd hebbende, en in den gepasfeerden nacht in het Kwartier van Veluwen op den Engelenburg overlcede», uit confideratie der befmettelykheid van die ziekte, niet binnen deze Stad in de Kerk, maar elders mogtc komen te gefchieden, in het generaal, op de aller onbefehaamfte en malicieufte wyze was verdraait, vervalscht en getaxeeerd geworden ; terwyl zig fpeciaal met relatie tot zyn Perfoon, daar in deze notoire onwaarheid en laster bevend, als zoude zyn Ed. die vergadering be*

legt

Sluiten