Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1783. 15*3

gehoor te geeven: dit onuitvoerlyk te maken is onze pligt, — en dit hebben wy in onze macht, j myne Medeburgers, zoo wy maar onze eigen waardy kennen , en het eenig middel, dat ver-1 drukte Burgeren , overig is , de Wapenen met 1 yver by de hand nemen. 1 De Wapenen myne Vrienden, - dit woord moet U j nietverfchrikken,- ik raade Ugeen oproer, geen, plundering, geen geweld aan, — hier van yst elk \ braaf Burger, dit is het werk van gepeupel, — j dog ik raade U de Wapenen, die gy hebt, en die 'er zekerlyk een groot gedeelte hier aanwezig zyn , zoo veel mogelyk te doen herlïellen: Dan alle, die onze addresfen getekend hebben, bedaard, by eikanderen te doen komen, elk met zyn geweer, in die byeenkomst middelen te beramen, over de gefchikfte wyze om zig in den Wapenhandel te oeffenen, en teffens in die zelfde byeenkomst een addres aan de Magiftiaat te tekenen, en daar by aan dezelve te communiceefen, dat gy ter befcherming van Uw wettige regten, ter beveiliging uwer Overheid, voor de zekerheid en Vryheid Uwer Vrouwen en Kinderen befloten hebt, U in de Wapenen te oeffenen; Geloof my, myne Medeburgers , zoo lang Uwe verzoeken , verzoeken van weerlozen zyn, zult gy niets vorderen: het kost weinig Burgers af te wyzen , die niets kunnen doen, dan een traan laten over het mislukken hunner pogingen, gy moet U Wapenen myne Vrienden; hefteed alle Uwe vlyt, alles wat mogelyk is, om hier in te Hagen, — Raak alle uwe overige pogingen, totophetoogenblik, dat gyhetzwaard hebt aangegordt, — breng dan op nieuws Uwe belangens onder het oog uwer Regenten, beweik! dan op nieuws uwe belangens onder het oog Uwe) Regenten , bewerkt dan op nieuws den invloed Uwer Gemeensüeden, en gy zult nngetwyffeld fla gen;- Het Opperwezen, dat ons vry eefchapei heeft, - dat Reeds de zaak der Vryheid en de Deugd voorltaat, maar in droeve tyden voor he Vaderland wel eens het vrye Bloed van eerlyki Iiiii Bur

Zur-

HEK.

Sriefge'oegd by k advyen van Je drielurgeneesters.

1

Sluiten