Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6z2 NIEUWE NEDERLANDSCHE

U-

JRECHI

FRIESLAND.

D O C K U M.

Wy hebben reeds te voren van het verrigte der Friefche Reden gefproken. Zie bi. 1240 en volgg.

De Afgezondene der Steden Bolsward, Sneek, Slooten, Tlsten Hindelopen, kwamen den 27 Juny 1783 op den Raadhuize, alwaar ook de benoemde Heeren der Regeering uit onze Stad verfcheenen, om gezamelyk een zesvouwdig verbond aan tegaan. Ziebl. 1251 Dog by de opening en nalezing der volmagten bevondt men, dat wel de andere Reden aan hunne Afgezondenen eene volkomene

magt

by het maken van de nominatien en 't begeven der commisfien mogten worden afgefchaft; als mede dat de Leden der Regeering zouden verpligt worden, hunne woonplaatfen binnen Stads Vryheid te houden. Op dit verzoekfehrift is gunstig en overeenkomstig deszelfs inhoud belloten , en te gelyk vastgefteld den Heere voorzittende Burgemeester van Osfenberg en Oudburgemeester Du Bois, benevens den toegevoegden Secretaris van Schalck aftezenden naar 's Gravenhage , om aldaar Zyne Doorlugtige Hoogheid van dit genomen befluit behoorlyk kennis te geven.

Sluiten