Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Oetobert ï?33- 11°7

door zy eene genoegzaame zekerheid, voor Uy" 'de geëischte hönorable en profiiable amende ,d&i*. benevens de kosten der Procedures cafuquo, moeten verkrygen. Dit verzoek van een interdict pcenal, is, na alvorens ten einde van bericht in 'handen van party , den Heer le Franc van Berkhey, gefield te zyn geweest, bepleit , en met de 'kosten afgeflagen.

Het vuurig luchtverfchynzel, "t welk den Aden dezer maand Oetober, 's avonds na'7 üuren, te Haarlem en elders gezien is, heeft men hier ook waargenomen, en wordt van de Natuurkenners gehouden voor een zogenaamde vallende Schietfter. Men zag hier op dien tvd, eene fterke lichtftraal, die ten Westen, in een brandenden klomp , op de Visbrug dezer Rad nederviel, alwaar dezelve, door een menigte menfchen, nog brandende gezien is, nalatende eene taaije lymige Rotte, veel gelykendena de zogenaamde Kwal, die dikwils in den zomer, 's morgens vroeg, op het veld, en in de Melkbogt, gezien is geworden.

A M S T EL DAM.

De Algerneene Staten hebben, gelyk wy hier'voren zagen, aan de Beftierders der O. en W. Indifche Maatfchappyen , als mede van de Volkplanting Berbicé, bevelen toegezonden , om hoe eer hoe beter, de nodige fchikkingen te maken, ten einde de Bezittingen, die of nog door Franfche krygsmagt

Yyyyy 5 be'

Sluiten