is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige ophelderingen, betreffende de [...] herroeping van het Edict van Nantes, en, nopens den staat der protestanten in Frankrijk; zedert het begin der regeering van Lodewijk de XIV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 246 )

Krijgslieden onderhield, en op de waakzaamheid , welke hij den Bevelhebberen voorfchreef, vertrouwde, om zich voor te ftellen, dat hij door, zo wel de Calvijnisten, als hunne rijkdommen en familiën, dusdaanig aan de verbeelding van het Gemeen, en de buitenfpoorigheid der Soldaaten, over te geeven, deze wanordens binnen de voorgefchreven grenspaalen houden, en op het juiste punt daar hij wilde zoude kunnen doen ophouden. Doch eene twintigjaarige vrede, welke weldra noodzaaklijk werd geacht om de algemeene bekeering van het Rijk te voltooiën, geviel dien Staatsdienaar, wiens groote begaafdheden, de geneigdheden zijns Meesters, voor den Oorlog zoo zeer onderlleund hadden, niet. — Hij vreesde dat hij hem twintig jaaren aan deze zorge ter bekeering zoude zien befteeden; en hem daar niet van kunnende afbrengen, dagt hij nergens meer om dan alles in der haast te volvoeren.

Wij hebben gezien welke de orders waren, die in des Konings naam gegeeven waren. Laat ons nu zien, welken de berichten waren die men hem deed. — De ongetrouwheid der Ver. haakman Béarn zoude voldoende genoeg zijn om te veronderstellen wat van alle de anderen was : doch, om nog meer licht over deze ophelderingen te verfpreiden, zullen wij alhier eenigen,

wel-