is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM LEEVEN».

Gy, gansch ontbloot van Menfchelyke zeden , Die Overdaad, die Zwelgzucht tempels fticht! Uw traanend oog, uw waggelende fchreeden » Uw dik gelaat, uw afgebruikte leden , I Dronkaart, zyt-gy die aan uwen God verpligt?

Affchuwlyk Dier! utf zwaare weezensirekken 9

De vuile gloed, die in uwe oogen blaakt,

Uw kaale kruin, uwpurperroode vlekken,

Doen ons den flaaf der Dronkenfchap ontdekken t

Maar, God, God heeft den Mensch gcenzins aldus

[gemaakt.

6 Toornige! zyn die verbolgen oogez, Dat opgezet verwilderde gelaat, Diefaameltong, ontbloot van''t fpraakvermogef- 3 Dat oor, het welk geen klagten wilgedoogen, Toen God u fchiep, door Hem gefield in zulk een ftaat?

Was uwe rust, van dien tyd af, verbrooken?'

Was uw gevoel zo zotlyk ligt geraakt P

Was toen uw drift zo vreeslyk reeds ontftooken ?

Was toen uw bloed alreeds zo fel aan V kooken P

Neen, waarlyk, neen: God heeft den Mensch niet,

£zo geajaakt.

Zyt