Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGba-

VEHHA«£.

I

i

X

1

i

I t t \ i t c c a f< c

nantie op eene voortreflykc wyze aangelegd en uitgevoerd, in de tegenwoordigheid van vele Gasten en duizenden aanfchouweren. Dezen morgen vroeg zyn de Hooggemelde Graaf en Gravin van 't JN oorden in een Jagt van hier op Leyden en voorts naar Amfteldam vertrokken. Op alle wegen en alom,waar zy doortrokken, was telkens eene overgroote menigte menfchen te faam gevloeid om hen, te zien.

Leyden.

Hunne Keizerlyke Hoogheden, de GrootVorft en Groot-Vorftin van Rusland, reikende onder den naam van Graaf en Gravin van 't Noorden, den 17 des och:ends, van 'sHagc gereden zynde, hebben n 't voorbygaan op de Oranje Zaal het ont)yt en teifens aldaar affcheid genomen van iunne Doorlugtige en Koninglyke Hoogheien, waar na hoogftdezelven omtrent ten elf itiren in deze Stad aankwamen, en zig na het Academie begaven, alwaar deze Doorluchti;e Reizigers door den Hoogleeraar Eduar'us Sandifort, Med. Doét. Mcdicinae Ana=omes & Chirurgie Profesfor Ordinarius en hans Rector Magnificus van 'sLands Unierfiteit en de andere aanweezende Profesfoea ontvangen wierden. Vervolgens bezigigde hooggem. Vorftclyke Perfonnaadjen, en Academie-Tuin, en de merkwaardigheen , die aldaar en elders bewaard worden, s mede het Gedenkteken , ter gedachtenis! van den grooten Boerhaave, in de Hoofdf St.Pieters Kerk opgericht; namen het

mid-

Sluiten