Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Jufy, 1782. 745

door allerhande fliokfe wegen voorfz. Keuren te ehideeren, tot merkelyk nadeel, eensdeels van het voorfz. Gild, en waardoor anderdeels gelegenheid geRceven wordt tot menigvuldige Ikueryen, in p; asjudicie van des Ge^eene Lands Impoften en Siads Excynfen,- Zoo is 't, dat myne Heeren van den Gerechte, om hier i 1 te voorz'en. mits deeze ■ alle voorige Keuren, zo voor het liic-rdragers als Wynkopers gild geëmaneert, renoveeren, en dezelve amplieeren; ftatueerende:

1. Dat in 't vervolg mem mi, buiten de gezwoore Bierdragers, over ,sHeeren ftraaten zal mogen draaien, beftellen , ii brenaen of verwerken, meerder dan twee ordinair ' fl ffen Wyn, of twee Stoop van een foort ged stilleerd, op welke marier het ook zoude mogen z\n,op de boete van ƒ400: by ieder te betaalen , die invoege voorfz. met meer dan de bepaalde quantiteit zal aangehouden warden, of by onvermogen van den Contraventeur, zal dezelve eenige tyd te water en te brood zitten, of op de Kaak ftaan, of in 't Tugthuis geconfineert, of op zodanige anderen wyze geftraft worden , als mynen Heeren van den Gerechte naar exigentie van zaaken zullen vermeenen te behooien: zullende de b^te zyn voor een derde ten prof \ te van den Heer Hoofd-Officiers, ren derde ten profyte van den bekeurder or bckeu>ders, en ren derde ten profyte van den Armen, uitgezonden alleen ,dat het draaien van Wynen in Kitten, aan Grosfiers en Wynkopers, tot aanvulling hunner Wynen, in zo verre hun zulks, volgens Publicatie daar van zynde, is vrygelaaten, zal blyven in deszelfs geheel. .

2. W orden, by deeze, behalven de Onderfchouten en de Dienaars van de Ju(tit;e , een Overman van het Bierdragers Gilde, of twee Gildebroeders gequaM eerd en geordonneert, om het geene meerder dan twee ordinaire fleffen Wyn, of twee Stoop van een foort van gediftilleerd invoege voorfz, door iemand, geen gezwoore Bierdrager Eee zyn.

AMSTELDAM».

Keure

wegens hagen >an wyn.

Sluiten