is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VENHAGE.

Voorftel der Staa Leyden, ter vergaderiffge der Staten van Holland.

ï$o NIEUWE NEDERLANDSCHE •

eifcht wierd om met fucccs tegen den Vyand te ageren, aan haar Ed. Groot Mog. voor te draagen, of dezelve niet ten fpoedigRe zouden gelieven goed te vinden te bepaalen een naauwkeurig onderzoek naar de waare en eigenlyke redenen van deze zo zeer in het oog loopende werkeloosheid, en ten dieri einde, volgens Hoogstderzelver Souvereine Magt en Au&oriteit van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heer Prins Erf-Stadhouder, in qualiteit als Admiraal Generaal dezer Provincie provifioneel te requireeren :

I. Copy van alle de orders , welke door Zyne Hoogheid, in voorfz. qualiteit, zedert den aanvang van den tegenvvoordigen Oorlog, van tyd tot tyd, en wel tot aan het tegenwoordig uitloopen van de Vloot toe, gegeeven waren aan de Officieren , welke zo in, als buiten Europa eenig Commando hadden gehad over de Efquaders van den Staat; het zy dezelve Efquaders zich bevonden hadden op de Reè'n, of in de Havens van de Republyk,in of buiten Europa , het zy in de Havens of op deRcën van andere Mogenheden, het zy dezelve orders gehad hadden om uit te loopen, of zich op hunne flandp'aatfen te houden ; mitsgaders Copy van al het voorgevallene in de ZeeKrygsraaden, geduurende den voorfchreeven tyd, aan boord der voorfz. Efquaders in Europa gehouden , met de Relolutien daar in genomen, alles voor zo verre dezelve Orders en Zee-Krygsraaden moeten hebben gerouleerd over het protegeeren van de Commercie, het verdeedigen van 's Lands Bezittingen en het doen van afbreuk aan den Vyand : onder de zekere inwagting, dat dadelyk, by het eindigen der tsgenswoordige Campagne , gelyke Copyen door Zyne Hoogheid, in voornoemde 'qualiteit, zullen werden overhandigd van alle orders door Hoogstdenzelven gegeeven, en van al het invoegen voorfz. verhandelde in de ZeeKrygsraadrn. En voorts in een vast vertrouwen, dat bereids nu door Hoogstdenzelven genoegzaame

bly-